Brak wtyczki Flash.
Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do rejestru GIOS | RZSEiE
 

powrĂłt
Adresy dodatkowe podmiotu
Informacje o zbieranym zużytym sprzęcie - wg. podziału obowiązującego do końca 2017 r.
Numer i Nazwa Grupy Sprzętu Numer i Nazwa Sprzętu
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjnyb1. Komputery osobiste: Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
 b2. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
 b3. Komputery osobiste: Notebooki
 b4. Komputery osobiste: Notepady
 b5. Komputery osobiste: Drukarki
 b6. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący
 b7. Komputery osobiste: Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
 b8. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 b9. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy - Urządzenia i oprawy oświetleniowe1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
5. 5.2-5 Sprzęt oświetleniowy - Lampy wszelkiego rozaju2. Liniowe lampy fluorescencyjne
 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
 4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
 5. Niskoprężne lampy sodowe
5. 5.1,6 Sprzęt oświetleniowy - Urządzenia i oprawy oświetleniowe6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

Kod i Nazwa Grupy Odpadów Kod i Nazwa Podgrupy Odpadów Kod i Nazwa Odpadu
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0301 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 030101 Odpady kory i korka
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040215 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 080313 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0804 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) 080412 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
16 Odpady nieujęte w innych grupach 1680 Odpady różne 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040210 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 080118 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 0901 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 090108 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 030301 Odpady z kory i drewna
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0401 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego 040108 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 080315 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150103 Opakowania z drewna
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150109 Opakowania z tekstyliów
16 Odpady nieujęte w innych grupach 1601 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 160119 Tworzywa sztuczne
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 080308 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0804 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) 080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0804 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej) 080416 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 0901 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 090107 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 1702 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 170201 Drewno
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 0201 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0401 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego 040109 Odpady z polerowania i wykańczania
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1902 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) 190210 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 190904 Zużyty węgiel aktywny
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 191201 Papier i tektura
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 1201 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 1702 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 170203 Tworzywa sztuczne
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 0402 Odpady z przemysłu tekstylnego 040217 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 070213 Odpady tworzyw sztucznych
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 0702 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 070215 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150105 Opakowania wielomateriałowe
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1502 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 Odpady nieujęte w innych grupach 1603 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku 160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0301 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0803 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 080380 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 191208 Tekstylia
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150101 Opakowania z papieru i tektury
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 030310 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 080114 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 191204 Tworzywa sztuczne i guma
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

Lista wdrożonych systemów jakości
Brak wdrożonych systemów jakości
Informacje o decyzjach
Nr decyzji Rodzaj decyzji Data wydania oznaczenie Organu Wydajacego Data obowiązywania
766/OS/2013 (OS.GO.KW.-001000/13) Pozwolenie zintegrowane 13/03/29 Marszałek Województwa Śląskiego 23/03/29
WER.6233.3.4.2014.AW zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne 14/04/03 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 24/04/03

Informacje o stosowanych procesach recyklingu
Symbol Nazwa
R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii


Miejsce prowadzenia działalności w zakresie odzysku bądź recyklingu
powrot
Czas generowania strony 0.0584 sekundy